Strona DEMO Strona DEMO Strona DEMO
Aktualności » Aktualności

Aktualności

07.07. 2014

Walne Zebranie Członków


Zapraszamy uprawnionych członków Klubu na Walne Zebranie Klubu, które odbędzie się 30 lipca 2014 roku o godzinie 21:00 w Raduszynie. II termin ustala się na godzinę 12:15

Program Walnego Zebrania CZłonków Klubu Jeździeckiego Raduszyn

1. Otwarcie Walnego Zebrania Członków - prezes Kazimierz Kosakowski

2. Wybór przewodniczącego zebrania

3. Wybór sekretarza zebarania

4. Przedstawienie porządku obrad

5. Sprawdzenie listy obecności

6. Zdanie przez Zarząd i Komisję rewizyjną sprawozdań z dotychczasowego funkcjonowania Klubu

7. Podjęcie uchwały o udzieleniu absolutorium Zarządowi

8. Podjęcie uchwały o udzieleniu absolutorium Komisji Rewizyjnej

9. Dyskusja i podjęcie uchwały o skreśleniu z listy członków Klubu nie spełniających warunków statutowych.

10. Wybór członków Zarządu

11. Wybór członków Komisji Reiwzyjnej

12. Dyskusja nad zmianami w Statucie Klubu

13. Dyskusja nad przeznaczeniem części środków na reprezentacyjne stroje jeździeckie oraz zasadami ich przyznawania

14. Przedstawienie planu startów w bieżącym sezonie

15. Wolne wnioski i dyskusja


16. Zamknięcie zebrania