Strona DEMO Strona DEMO Strona DEMO
Aktualności » Aktualności

Aktualności

14.07. 2016

Zebranie Klubu


Zapraszamy na zebranie sprawozdawczo-wyborcze członków naszego Klubu.

Zapraszamy uprawnionych członków Klubu na Walne Zebranie Klubu, które odbędzie się 30 lipca 2016 roku o godzinie 17:00 w Raduszynie. II termin ustala się na godzinę 17:15

Program Walnego Zebrania Członków Klubu Jeździeckiego Raduszyn

1. Otwarcie Walnego Zebrania Członków - Prezes Kazimierz Kosakowski

2. Wybór przewodniczącego zebrania

3. Wybór sekretarza zebrania

4. Przedstawienie porządku obrad

5. Sprawdzenie listy obecności

6. Zdanie przez Zarząd i Komisję rewizyjną sprawozdań z dotychczasowego funkcjonowania Klubu

7. Podjęcie uchwały o udzieleniu absolutorium Zarządowi

8. Podjęcie uchwały o udzieleniu absolutorium Komisji Rewizyjnej

9. Dyskusja i podjęcie uchwały o skreśleniu z listy członków Klubu nie spełniających warunków statutowych.

10. Wybór członków Zarządu

11. Wybór członków Komisji Rewizyjnej

12. Dyskusja nad zmianami w Statucie Klubu

13. Sprawozdanie z dotychczasowej działalności Klubu

14. Wolne wnioski i dyskusja

15. Zamknięcie zebrania