Strona DEMO Strona DEMO Strona DEMO
Aktualności » Aktualności

Aktualności

13.11. 2017

Program Wachta szkolenie


Zapraszamy na szkolenie w ramach Programu Wachta w sobotę 3.02.18 r.

Zbiórka w sali kominkowej o godzinie 14:00.

Do zobaczenia!

 
Na szkolenie zapraszamy wszystkich, którzy dotarli na spotkanie (albo mieli reprezentantów), lub usprawiedlili swoją nieobecność.
 
Warunkiem uczestnictwa na szkoleniu jest dostarczenie zgody na udział w Programie, najpóźniej w dniu rozpoczęcia szkolenia.

Program Wachta Stajnia Raduszyn

            Od wszystkich uczestników wymaga się zapoznania i przestrzegania Regulaminu Programu Wachta.

            Jednym z najważniejszych celów Programu Wachta, jest zachęcanie wszystkich uczestników Programu do osiągania najwyższego możliwego poziomu wyszkolenia, podnoszenia swojej wiedzy oraz kształtowania świadomości jeździeckiej w zakresie opieki i postępowania z koniem.

Organizator:

Gospodarstwo Rolne U. K. Kosakowscy
Raduszyn 4
62-095 Murowana Goślina 

Regulamin Programu Wachta

1. Uczestnicy

            W Programie mogą brać udział tylko klienci Szkoły Jazdy Konnej Stajni Raduszyn, pensjonariusze Stajni Raduszyn oraz członkowie Sekcji Jeździeckiej i Klubu Jeździeckiego Raduszyn. Wachta polegać ma na pełnieniu samodzielnego dyżuru w stajni na odpowiedzialnym stanowisku pomocy stajennej. Praca na tym stanowisku wymaga dużej dozy samodzielności, odpowiedzialności, pracowitości oraz kultury osobistej. Jednocześnie praca ta jest jedną z najlepszych możliwości ugruntowania posiadanej wiedzy jeździeckiej, zdobycia doświadczenia w pracy w stajni oraz kształtowania świadomości jeździeckiej.

            Uczestnicy niepełnoletni zobowiązani są do wypełnienia oświadczenia o zgodzie na udział w Programie. Zalecane jest ubezpieczenie NNW.

            Kandydaci, którzy ukończą szkolenie z oceną pozytywną, zostaną przydzieleni do ustalonych dni. Wyznaczone do pełnienia dyżurów dni powinny być stałe i niezmienne. Zmiany w dyżurach występujące okazjonalnie z powodu choroby, ważnych okoliczności muszą być zgłaszane z wyprzedzeniem oraz uzgodnione z instruktorami.

            Za pełnione w ramach Programu dyżury przysługiwać uczestnikom będzie 1 jazda konna - grupowa za 1 dyżur.

2. Szkolenie

            Przed rozpoczęciem stażu w stajni wszyscy kandydaci przejdą specjalne szkolenie. Warunkiem uczestnictwa w Programie jest uzyskanie oceny pozytywnej szkoleniowców.

3. Zakres obowiązków związanych z pełnioną służbą

            Dyżur w dni tygodnia rozpoczyna się o 16:00, w weekend 9:30

- jeśli w stajni jest bałagan, zaczynamy od porządkowania pierwszego boksu, siodlarni oraz korytarza stajni

- wymieniamy się z Instruktorem informacjami ile osób i na którą godzinę będzie tego dnia

- po przyjściu klientów pomagamy w czyszczeniu i ubraniu konia do jazdy

- każdy powinien czyścić konia samodzielnie (poza zupełnie małymi osobami), zwracamy jedynie uwagę na dokładność i skuteczność czyszczenia, uprzejmie informujemy gdy pojawią się niedokładności

- przyglądamy się ubieranym koniom, zwracamy uwagę na to:

            - czy paski są równe i przylegają do ciała konia

            - czy czaprak wystaje przed przedni łęk

            - czy siodło nie jest za nisko / za wysoko

            - czy strzemiona są podwinięte

            - czy jest poduszka / żel zgodnie z rozpisaniem

            - czy ochraniacze są prawidłowo założone

- pilnujemy punktualności wyjścia na plac.

- podczas przygotowań do jazdy zachęcamy bardziej doświadczonych jeźdźców do pomocy mniej doświadczonym w przygotowaniach

- dbamy o porządek w stajni, każda kupa powinna być sprzątnięta przez jeźdźca którego koń nabrudził przed wyjściem na jazdę

- pilnujemy by drzwi do sali kominkowej były zamykane

Na każdym etapie Wachty zachowujemy się odpowiedzialnie, uprzejmie i z szacunkiem do instruktorów, obsługi stajni, klientów, kolegów oraz koleżanek

5. Zgłoszenia

            Zgłoszenia przyjmowane będą tylko drogą poczty elektronicznej na adres: stajnia.raduszyn@gmail.com

Tytułem: WACHTA

Uwaga! Pierwszy nabór zakończony

6. Rezygnacja z programu/zakończenie współpracy, zawieszenie udziału

            Zrezygnować z udziału w Programie można w każdym momencie współpracy. Rezygnacja niezbędna jest w formie pisemnej, można ją złożyć na ręce opiekuna.

            Współpraca może się również zakończyć ze względu na nie wywiązywanie się, bądź niewłaściwe wywiązywanie się kandydata lub uczestnika z powierzonych zadań. Za każdym razem przed rozwiązaniem współpracy kandydat/uczestnik zostanie powiadomiony o uchybieniach/uwagach dotyczących jego pracy. Po drugiej rozmowie, jeśli jakość współpracy nie ulegnie poprawie kandydat/uczestnik otrzyma pisemną informację o zakończeniu udziału w Programie.

            Jednym z warunków udziału w Programie jest utrzymanie poziomu edukacji szkolnej. Jeśli Rodzice uczestnika stwierdzą, że oceny uczestnika się pogarszają może zrezygnować bądź zawiesić uczestnika w udziale w Programie.

 

Zał. nr 1

Kodeks postępowania z koniem

1. Koń jest najwyższym dobrem we wszystkich dyscyplinach jeździeckich.

2. Dobro konia jest ważniejsze od interesów hodowców, właścicieli, trenerów, jeźdźców, organizatorów i sponsorów zawodów oraz innych osób oficjalnych.

3. Wszystkie czynności pielęgnacyjne i zabiegi weterynaryjne muszą mieć na celu zdrowie i dobro konia.

4. Dbałość o zdrowie, higienę, odpowiednie żywienie i bezpieczeństwo konia powinna mieć miejsce zawsze i wszędzie.

5. Podczas transportu koni należy zwrócić szczególną uwagę na wentylację, karmienie, pojenie, bezpieczeństwo i właściwe otoczenie zwierząt.

6. Osoby zajmujące się końmi powinny nieustannie podnosić poziom swojej wiedzy na temat treningu i opieki nad koniem.

7. Kompetencje i umiejętności jeździeckie są elementami, które mogą być wykorzystywane w sposób nie umniejszający dobra konia.

8. Koń jest istota żywa i nie może być poddawany metodom treningu i jazdy uznawanych przez Międzynarodową Federacje Jeździecką za brutalne.

9. Przepisy dotyczące dobra konia obowiązują zawsze podczas treningów i zawodów bez względu na ich rangę. Przepisy wszystkich dyscyplin jeździeckich powinny być stale monitorowane i weryfikowane pod względem dobra konia.